Home T?m Ca Dao Diễn Đ?n T?m D?n Ca Phổ Nhạc T?m C?u Đố T?m Chợ Qu? G?p ? Nghe Nhạc English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
C?ch Sử Dụng
Di?u Dụng
 
Dẫn Giải
Cảm Nghĩ
Chợ Qu?
Chữ N?m
Cội Nguồn
Cổ T?ch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ng?n Ngữ
Nh?n Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qu?n
Qu? Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc D?n Ca
 
Li?n Mạng Th?nh Vi?n
Trang Chủ
Hồng Vũ Lan Nhi 1 & 2 Phong Thủy HKH
 

T?m B?i Trong To?n Trang Ca Dao Tục Ngữ bằng

  nguồn: http://khoahoc.net/

NHỮNG ĐỒNG TIỀN CỦA TRẦN TH?I T?NG

 

Năm 1225, vị nữ quốc vương nước Đại Việt l? L? Chi?u Ho?ng cởi long b?o nhường ngai v?ng cho phu qu?n. Kể từ đ?y, vương quyền họ L? chuyển sang họ Đ?ng A. Trần Cảnh l?n ng?i ho?ng đế, lần lượt lấy 3 ni?n hiệu:

- Kiến Trung: 1225-1231

- Thi?n Ứng Ch?nh B?nh: 1232-1250

- Nguy?n Phong: 1251-1258

Ngay từ khi mới l?n ng?i, vua đ? quan t?m đến vấn đề sử dụng tiền tệ m? trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Ch? đ? ghi lại: ?Năm Kiến Trung thứ 2... xuống chiếu định rằng d?n gian d?ng tiền với nhau th? một tiền l? 69 đồng, gọi l? tiền bớt, nộp l?n th? 1 tiền l? 70 đồng?.

Ng?y nay giới sưu tập đ? t?m thấy hai loại tiền Kiến Trung Th?ng Bảo đều đọc tr?n, nhưng c? đặc điểm thư ph?p ho?n to?n kh?c nhau. Ni?n hiệu Kiến Trung c?n gặp ở hai vị vua Trung Quốc l? Đường Đức T?ng, ni?n hiệu Kiến Trung (780-783) v? Tống Huy T?ng ni?n hiệu Kiến Trung Tĩnh Quốc (1101). Vậy những đồng tiền tr?n do ai đ?c?

* C? một loại tiền Kiến Trung đ? được c?c chuy?n gia tiền cổ như TingFuBao, Ogawa Hiroshi... gi?m định l? tiền thời Đường, t?i ho?n to?n đồng ? v? xem kỹ thấy c? c?c đặc điểm sau:

            - Thư ph?p tr?n đồng tiền ch?nh l? thư ph?p được thể hiện tr?n c?c đồng tiền Trung Quốc đương thời: hai chữ ?th?ng bảo? th? đ? qu? r?; bộ ?dẫn? trong chữ ?kiến? kh?ng viết r? như trong c?c đồng tiền sau n?y, lại viết giống bộ ?sước? trong chữ ?th?ng? tr?n c?ng đồng tiền.

            - V?nh, k?ch thước v? c?c đặc điểm kh?c đều mang đặc điểm của c?c loại tiền c?ng thời.

            * Loại xong đồng tiền vừa m? tả tr?n, c?n lại một đồng tiền Kiến Trung đ? được TingFuBao, Miuria Gosen... gi?m định l? của Trần Th?i T?ng, song xem kỹ, sẽ nhận thấy c? những đặc điểm rất kỳ lạ:

- Đồng tiền c? vẻ d?y dặn, cứng c?p, v?nh rộng... kh?c hẳn những đồng tiền thời L?.

            - Thư ph?p cũng kh?c hẳn, chữ nhỏ n?t d?y, hai chữ ?th?ng bảo? rất giống như trong tiền Tường Ph? Th?ng Bảo (loại chữ nhỏ) của Tống Ch?n T?ng đ?c v?o ni?n hiệu Đại Trung Tường Ph? (1008-1017)...

V? như vậy, đồng tiền Kiến Trung n?y c? đặc điểm, thư ph?p... ho?n to?n giống tiền Tường Ph? của Đại Tống! Hay tiền n?y l? do Tống Huy T?ng đ?c?

Ch?ng ta chưa r? c?c chuy?n gia tiền cổ nổi tiếng của Trung Quốc - Nhật Bản giải th?ch sự nhận định của m?nh như thế n?o, n?n đ?nh phải lựa đường hỏi tra:

X?t rằng Huy T?ng (1101-1125) nước Đại Tống l? một nghệ sĩ bậc thầy, một hoạ sĩ hữu danh, một nh? cổ ngoạn say m?, một thư ph?p gia nổi tiếng... m? những đồng tiền đ?c thời vua n?y như c?c hiệu S?ng Ninh (1102-1106), Đại Quan (1107-1110), Ch?nh H?a (1111-1117), Trọng H?a (1118) v? Tuy?n H?a (1119-1125) đều mang n?t ngự b?t. Ngo?i ra, Tống sử c?n cho hay năm 1101, Tống Huy T?ng đ? c? đ?c hai loại tiền l? Th?nh Tống Nguy?n Bảo v? Th?nh Tống Th?ng Bảo đều mang thư ph?p của vua; v? mới đ?y, giới sưu tập c?n t?m thấy tiền Kiến Quốc Th?ng Bảo (Kiến Quốc l? viết tắt 4 chữ của ni?n hiệu Kiến Trung Tĩnh Quốc 1101) cũng mang thư ph?p của vua. Nếu Tống Huy T?ng c? đ?c tiền Kiến Trung, hẳn n? cũng phải nằm trong d?ng chảy những đồng tiền mang thư ph?p ?Huy T?ng thủ?, đồng thời c? những đặc điểm của tiền thời n?y; trong khi tiền Kiến Trung Th?ng Bảo th? kh?c hẳn.

Vả lại, khi mới lập triều, Trần Th?i T?ng đ? ban chiếu ?Định ph?p d?ng tiền?, chắc chắn phải c? đ?c tiền để thực thi chiếu ban h?nh, đồng thời bố c?o thi?n hạ ni?n hiệu đang trị v? đất nước. Lẽ n?o phải sử dụng lại c?c đồng tiền triều L? l? của một vương triều m? m?nh đ? cướp ng?i v? t?m mọi c?ch thủ ti?u, tận diệt?

Tuy vậy, lời giải th?ch tr?n vẫn chưa đủ sức thuyết phục cho việc gi?m định tiền Kiến Trung Th?ng Bảo l? do Trần Th?i T?ng đ?c. May đ?y, c?n c? một chứng cứ kh?c. Đ? l? những đồng tiền hiệu Ch?nh B?nh...

S?ch của TingFuBao, Miuria Gosen giới thiệu tiếp l? đồng tiền Ch?nh B?nh Th?ng Bảo c? đặc điểm ho?n to?n giống tiền Kiến Trung vừa b?n, đồng thời cũng gi?m định l? của Trần Th?i T?ng.

Ở Nhật Bản cũng c? ni?n hiệu Ch?nh B?nh (Shohei 1346-1370), song v?o thời n?y, tại xứ sở hoa anh đ?o đang lưu h?nh rộng r?i c?c loại tiền Trung Quốc, nếu c? đ?c th?m th? cũng chỉ phỏng lại c?c loại tiền Khai Nguy?n Th?ng Bảo, Tống Nguy?n Th?ng Bảo, Hồng Vũ Th?ng Bảo... mang c?c đặc điểm ri?ng.

Năm 1995, hai nh? sưu tập tiền cổ ở ?u (L? Văn Trị) v? Mỹ (Nguyễn Văn Hữu) đ? t?m th?m được hai đồng tiền Ch?nh B?nh Nguy?n Bảo c?ng đặc điểm với tiền Ch?nh B?nh Th?ng Bảo, chỉ kh?c ở chổ chữ ?th?ng? được thay bằng chữ ?nguy?n? nhưng c?ng thư ph?p. Nhiều nh? nghi?n cứu tai nghe nhưng mắt chưa thấy, tỏ vẻ ho?i nghi: - E đọc nhầm từ tiền H?m B?nh Nguy?n Bảo m? ra? Thưa kh?ng, hai bản rập của hai đồng tiền từ hai ch?n trời gởi về cho thấy chữ ?ch?nh? gồm chữ ?ch?nh? gh?p với bộ ?phộc? rất r? r?ng!

X?t mỗi sự kiện lịch sử, cũng như sự xuất hiện của một đồng tiền, phải đặt v?o tổng thể h?i h?a của n?. Do vậy, mỗi đồng tiền trong c?c đồng tiền Kiến Trung Th?ng Bảo, Ch?nh B?nh Th?ng Bảo v? Ch?nh B?nh Nguy?n Bảo ch?nh l? một chứng cứ bổ sung cho đồng tiền kia để đi đến kết luận...

Tất cả ch?ng đều được đ?c thời Trần Th?i T?ng! Song sự xuất hiện của những đồng tiền c? đặc điểm lạ ở nước Đại Việt, nhưng lại mang sắc th?i của một thể loại tiền thời Bắc Tống, l?m t?i băn khoăn: phải chăng ch?ng l? sản phẩm của những người thợ đ?c tiền l?nh nghề ở ph?a bắc nước Đại Tống, l?nh nạn M?ng - Nguy?n sang lập nghiệp ở nước ta?

 

H?nh minh họa:  H 1: Tiền ?Kiến Trung Th?ng Bảo? (lấy từ s?ch của Miuria Gosen)

                           H 2: Tiền ?Ch?nh B?nh Th?ng Bảo? (lấy từ s?ch của Miuria Gosen)     

 B?i 2:

 

 NHỮNG ĐỒNG TIỀN NGUY?N PHONG CỦA TRẦN TH?I T?NG

 

                                                                                                          BS NGUYỄN ANH HUY    

 

...Người l?nh gi? đầu bạc,

Kể m?i chuyện Nguy?n Phong...

Giặc Phật: h?o hứng người xưa. Tiền cổ: b?n c?i đời nay... Tuy chỉ một hiệu tiền Nguy?n Phong Th?ng Bảo, nhưng c?c nh? sưu tập đ? t?m thấy h?ng trăm loại c? k?ch thước, chất liệu, thư ph?p, đặc điểm v? c?c n?t chi tiết kh?c nhau. Ch?ng do ai đ?c?

Ni?n hiệu Nguy?n Phong th? chỉ gặp ở ba vị vua: H?n Vũ Đế (110-105 tr.CN), Tống Ch?n T?ng (1078-1085), Trần Th?i T?ng (1251-1258). Chắc rằng H?n Vũ Đế kh?ng đ?c tiền Nguy?n Phong v? thời n?y tại Trung Quốc đang c?n sử dụng hệ thống tiền B?n Lạng, Ngũ Th?. C?c nh? nghi?n cứu tiền cổ tr?n thế giới đều c?ng nhận cả hai vị vua Tống v? Trần đều c? đ?c tiền Nguy?n Phong, nhưng l? loại tiền n?o th? cho đến nay vẫn chưa c? sự thống nhất.

Ở Nhật Bản, v?o ni?n hiệu Vạn Trị (Manji) thứ hai (1659) cũng c? đ?c nhiều loại tiền Nguy?n Phong bằng đồng thau, nhưng ch?ng c? những đặc điểm của tiền Nhật Bản đương thời như lỗ vu?ng rộng, v?nh đều đặn, v?nh của lỗ vu?ng ở mặt lưng th? b? rộng... th?m nữa, c?c H?n tự viết tr?n đồng tiền đều l? kiểu chữ của Nhật đ? cải biến như chữ ?phong? viết giản lược ?t n?t chứ kh?ng phức tạp đa n?t như chữ H?n tr?n đồng tiền Trung Quốc v? Việt Nam.

Tất cả những đồng tiền Nguy?n Phong Th?ng Bảo đều được đọc tr?n. Ch?ng ta bắt đầu từ chữ ?nguy?n? nằm ph?a tr?n, v? được biết Tống Ch?n T?ng đ? cho đ?c tiền bằng đồng thau được viết theo cả ba lối chữ ch?n - triện - thảo, ng?y nay rất dễ t?m thấy trong những l? tiền thời Tống.

S?ch của TingFuBao, Miuria Gosen đều c? giới thiệu hai mẫu tiền Nguy?n Phong viết theo lối triện v? gi?m định l? của Trần Th?i T?ng. T?i đồng ? với sự gi?m định đ?.

C? một số loại tiền Nguy?n Phong bằng kẽm, người th? cho l? tiền Đại Tống, người th? xếp v?o thời Trần, người cẩn thận th? ch? l? ?unknown, inconnu...? hoặc ?v? khảo phẩm, bất tri ni?n đại phẩm...?, ri?ng t?i th? cho rằng đ? l? tiền kẽm do ch?a Nguyễn Ph?c Kho?t mua kẽm trắng của H? Lan đ?c tiền từ năm 1746.

Một v?i đồng tiền Nguy?n Phong bằng đồng đỏ, đường k?nh khoảng 22mm, đ? phủ lớp gỉ n?u đen, phần lớn c?c nh? nghi?n cứu đều cho rằng ch?ng được đ?c tại An Nam nhưng kh?ng xếp được thời đại. T?i gi?m định l? tiền của ch?a Nguyễn Ph?c Thụ mua đồng đỏ của Nhật Bản đ?c từ năm 1725.

Ngo?i ra, c?n rất nhiều loại tiền Nguy?n Phong kh?c viết theo thư ph?p lạ, kỹ thuật đ?c kh?ng cẩn thận n?n rất kh? ph?n loại, ? t?i cho rằng ch?ng do d?n gian đ?c v?o thế kỷ XVIII, v?o thời đại m? nền kinh tế h?ng h?a ph?t triển, mở cửa ngoại nhập... vấn đề đ?c tiền thời c?c ch?a Trịnh - Nguyễn kh?ng được quy hoạch...

Trở lại hai mẫu tiền của Trần Th?i T?ng, đ?c bằng đồng thau, đường k?nh 23mm, rất giống loại tiền viết theo lối triện của Đại Tống. Xin chỉ r? mấy n?t để ph?n biệt:

- Chữ ?nguy?n? cũng viết triện như trong đồng tiền Đại Tống nhưng ở đồng tiền Trung Quốc th? bộ ?nh?n? viết hai n?t rời v? đồng quy v?o n?t nhất ở tr?n; trong khi ở đồng tiền Đại Việt th? hai n?t n?y liền nhau tạo như một n?t v? c? đoạn ngang ho?n to?n t?ch rời song song với hai n?t nhất ở tr?n.

- Chữ ?bảo? trong cả hai đồng tiền c? tự dạng kh?c nhau ở bộ ?bối? khi vu?ng khi tr?n nhưng c? chung một điểm ở bộ ?mi?n? c? m?i nh? xuống rất thấp che đến cả nửa chữ ?bối? ph?a dưới; trong khi ở đồng tiền Trung Quốc th? m?i nh? cao r?o chỉ che ngang chữ ?tr?n?.

- Đặc biệt, ở đồng tiền số 2, ch?ng ta c?n thấy th?m chữ ?th?ng? viết theo lối chữ ch?n rất r? r?ng, nhưng bộ ?sước? c? đu?i d?i vắt qua ph?a b?n phải tạo hai n?t đối xứng nhau qua chữ ?dũng?.

Hai loại tiền n?y rất hiếm, nhưng c?c nh? sưu tập lại t?m thấy hai loại tiền Nguy?n Phong cũng c? đặc điểm tương tự, song đường k?nh chỉ 20mm.

Những đồng tiền 20mm n?y, đ? được Toda gi?m định l? của Trần Th?i T?ng, c?n TingFuBao th? kh?ng chấp nhận, nhưng cũng kh?ng gi?m định được. Ri?ng Miuria Gosen th? cho rằng tiền được đ?c trong 10 năm chống Minh (1418-1427) để nghĩa qu?n sử dụng. C?c nh? sưu tập v? nghi?n cứu sau n?y cũng đều cho l? của Trần Th?i T?ng.

X?t rằng TingFuBao v? Miuria Gosen kh?ng chấp nhận l? tiền triều Trần, ắt c? vấn đề cần l?m s?ng tỏ, song sự gi?m định của Miuria Gosen th? ho?n to?n nhầm lẫn. Ri?ng t?i, từ l?u đ? cho l? của Mạc Thi?n Tứ đ?c tại H? Ti?n từ năm 1736!

 

Tiền ?Nguy?n Phong Th?ng Bảo? (lấy từ s?ch của Miuria Gosen)

Tiền ?Nguy?n Phong Th?ng Bảo? (chữ ?th?ng c? bộ sước k?o d?i, lấy từ s?ch của Miuria Gosen)    

Bài đã đăng:

MỘT ĐỒNG TIỀN, MỘT NIỀM TỰ H?O...

VỀ ĐỒNG TIỀN THỨ HAI CỦA NƯỚC VIỆT NAM

VỀ ĐỒNG TIỀN CỦA TH?I TỔ TRIỀU L?

B?N VỀ TIỀN CỦA L? TH?I T?NG

NHỮNG ĐỒNG TIỀN CỦA L? CAO T?NG

LẤP L?NH HỒN VIỆT

 

Lịch Sử Tiền tệ Việt Nam tr?n:

http://art-hanoi.com/collection/

http://www.e-cadao.com/tientevn/best-replica-audemars-piguet-royal-oak-offshore-rubens-barrichello-ii.html

http://www.e-cadao.com/tientevn/buy-audemars-piguet-royal-oak-offshore-replica-watches.html

http://www.e-cadao.com/tientevn/buy-best-luxury-audemars-piguet-replica-watches-online.html

Timeline and imperial coinage
of Vietnam

Thuan D.Luc, Vladimir Belyaev 26 September, 1998
last updates 29-Apr-04

 

       VIETNAM - the nation is located in Southeast Asia west of the South China Sea. The word VIET means 'to traverse' or 'the name of a group of people lived in the delta of Hong river'. The word NAM means 'the South'. VIETNAM means 'to traverse to the South' or 'the Viet people in the South'. Vietnam has its country name changed throughout its history as follows.
        The coins listed below are only the imperial Vietnamese copper issues in the Chinese cash style.
        Coins with one of the listed below legends, made from non-copper metal, are non-regular issues (for example, common Minh Mang zinc coin). Also exists a lot of non-regular legends of copper coins.
        All non-regular issues will be the subject of future investigations.
  Designations:
 
  - extremely rare
  - very rare
  - quite rare
  Other coins are common.
  - coin exist, but not mentioned in the historical chronicles
  - coin mentioned in the historical chronicles, but had never been seen
  - there is Chinese coin with the same legend
  - click to read coin description.

 


Name of Nation
 
Period of nation
 
      NAME of Dynasty
 • Name of Emperor / Leader
  Years of reign
Reign title
 
Reign years
 
Coins legend
 
Rarity
       Comments.
 

VAN LANG     Wen Lang
 
2879 BC - 258 BC
 
       Hong Pang        HONG BANG DYNASTY
 • Kinh Duong Vuong
 • Lac Long Quan (Lac Dragon Lord)
 • 18 Hung Vuong (18 Hung kings)

 

 

 

 
       The ancient Annals of Vietnam recorded that Hung King named his realm as Van Lang and establised his capital in Phong Chau (Province of Son Tay, North Vietnam now).
 

AU LAC     Ou Luo 257 BC - 207 BC
 
       Shu     THUC DYNASTY
 • An Duong Vuong (King An Duong)

 

 

 

 
       Thuc Phan (King An Duong), the ruler of a kingdom named Nam Cuong (Southern frontier) comprising Cao Bang in North Vietnam and part of Kuang-hsi of China. Thuc dethroned the 18th Hung King, conquered Van Lang and founded Au Lac.
 

NAM VIET     Nan Yue
(Nan Yueh)
208 BC - 111 BC
 
       Zhao    TRIEU DYNASTY
 • Trieu Da
  208 BC - 136 BC
 • Trieu Van Vuong
  136 BC - 124 BC
 • Trieu Minh Vuong
  124 BC - 112 BC
 • Trieu Ai Vuong
  112 BC - 112 BC

 

 

 

 
 • Trieu Duong Vuong
  111 BC - 111 BC
Canh Duc
Jing De

 

 

 
       When Ch'in Emperor Shih Huang Ti who ruled the Northern of China and went down to the South to conquer the "Hundred Yueh" (Bach Viet) died, Ch'in Commissioner Trieu Da defeated King An Duong, gained control of Yueh lands (Kuang Tung, Kuang-hsi) and founded Nam Viet which was from Hsi River of China to Ma river of Au lac.
 

GIAO CHI     Jiao Zhi
(Intertwined feet)
111 BC - 202 AD
 
CUU CHAN     Jiu Zhen
(Nine Verities)

 
NHAT NAM     Ri Nan
(South of the Sun)

 
       XiHan    UNDER CHINESE WESTERN HAN DYNASTY
 • Trung Sisters

 

 

 

 
       Han defeated Trieu and organized the lands of Nam Viet into 9 prefectures. Prefectures of Giao Chi, Cuu Chan and Nhat Nam were in Viet Nam, the others were in China.
 

GIAO CHAU     Jiao Zhou
(Giao Province)
203 - 544 AD
 
       DongHan    -    Wu    UNDER CHINESE EASTERN HAN & WU (THREE KINGDOMS) DYNASTIES
 • Lady Trieu

 

 

 

 
       Jin   -    Song   -    Qi   -    Liang   -    Sui    UNDER CHINESE JIN - SONG - QI - LIANG - SUI DYNASTIES
       In 203 AD Han changed the name of the southern part of Nam Viet to Giao Chau. Then in 226 AD Wu divided Giao Chau into two parts: from the north of Hop Pho (Ho-p'u of Kuang-hsi) up was called Kuang Province and from the south of Hop Pho was called Giao Chau.
      Finally, in 264 AD Wu reorganized Nam Viet's land, Giao Chau was comprised of Hop Pho, Giao Chi, Cuu Chan and Nhat Nam; Kuang Province was comprised of Nan hai, Ts'ang wu and Yu lin.

 

VAN XUAN     Wan Chun
(Ten thousands Spring Times)
544 - 603 AD
 
 • Ly Nam De
Thien Duc
Tian De

 

 

 
       In 541 Ly Nam De drove Liang Governor of Giao Chau out of the province, proclaimed himself the emperor of Nam Viet and published the name of his realm as Van Xuan.
 
 • Trieu Viet Vuong
 • Ly Phat Tu

 

 

 

 
       Ly was defeated by Sui dynasty. Van Xuan was under Chinese Sui dynasty.
 

AN NAM DO HO PHU     An Nan Du Hu Fu
(The Protectorate of Annam)
603 - 909 AD
 
       In 679 Chinese dynasty Tang changed the name of Giao Chau to An Nam Do Ho Phu. An Nam means Pacified South. In 938 Ngo Quyen defeated the Southern Han?s army with the Battle of Bach Dang River and opened an era of independence.
 
       Sui   -    Tang   -    Liang   -    Nan Han    UNDER CHINESE SUI - TANG - Later LIANG - Southern HAN DYNASTIES
 • Mai Thuc Loan
 • Phung Hung
  (The Great Father and Mother King)
 • Khuc Thua Du
 • Khuc Thua My
 • Khuc Hao
 • Duong Dien Nghe
 • Ngo Quyen

 

 

 

 

DAI CO VIET     Da Ju Yue 968 - 1054 AD
 
       Dai is a Chinese word Ta meaning Great, Co is a Vietnamese word meaning Great also. The Emperor could change reign title several times.
 
       Ding     DINH DYNASTY

 

 • Dinh Bo Linh
  970-979
Thai Binh
Tai Ping
970-979 Thai Binh Hung Bao
Tai Ping Xing Bao

 • Dinh Phe De
   

 

 

 

 
       Li     LE DYNASTY

 

 • Le Dai Hanh
  980-1005
Thien Phuc
Tian Fu
980-988 Thien Phuc Tran Bao
Tian Fu Zhen / Control Bao
 

Hung Thong
Xing Tong
989-994
 

 
Ung Thien
Ying Tian
994-1005
 

 
 • Le Trung Tong
  1005-1005
Long Viet
Long / Dragon Yue / Go beyond
1005-1005
 

 
 • Le Long Dinh
  1005-1009
Ung Thien
Ying Tian
1006-1008
 

 
Canh Thuy
Jing Rui
1008-1009
 

 
       Li     LY DYNASTY

 

 • Ly Thai To
  1010-1028
Thuan Thien
Shun Tian
1010-1028 Thuan Thien Dai Bao
Shun Tian Da Bao
 

 
 • Ly Thai Tong
  1028-1054
Thien Thanh
Tian Cheng
1028-1033
 

 
Thong Thuy
Tong Rui
1034-1038
 

 
Can Phu Huu Dao
Qian / Be creative Fu You Dao
1039-1041 Can Phu Nguyen Bao
Qian / Be creative Fu Yuan Bao
 

 
Minh Dao
Ming Dao
1042-1043 Minh Dao Nguyen Bao
Ming Dao Yuan Bao

Thien Cam Thanh Vu
Tian Gan Sheng Wu
1044-1048 Thien Cam Nguyen Bao
Tian Gan Yuan Bao

 
Sung Hung Dai Bao
Chong Xing Da Bao
1049-1054
 

 


 

 

Xem tiếp: lichsutientevn2

 

Sưu Tầm T?i Liệu v? Web Design

  H? Phương Ho?i

Kỹ Thuật Truy Tầm

Ho?ng V?n

Sưu tầm Nhạc D?n Ca

Julia Nguyễn
Xin vui l?ng li?n lạc với  Trang Chủ về tất cả những g? li?n quan đến trang web nầy
Copyright ? 2003 Trang Ca Dao v? Tục Ngữ
Last modified: 10/27/09