Home T?m Ca Dao Trang Chủ To?n Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
C?ch Sử Dụng
Dẫn Giải
Di?u Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu?
Cội Nguồn
Cổ T?ch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ng?n Ngữ
Nh?n Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qu?n
Qu? Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc D?n Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 Truyện Cổ


Con c?c l? cậu ?ng Trời
 


Ng?y xửa ng?y xưa, con c?c vẫn sần s?i xấu x? như ng?y nay, nhưng c?c nổi tiếng giữa mu?n lo?i l? một con vật tuy b? nhỏ nhưng rất gan dạ. Gan c?c t?a m? lại. V?o một năm kh?ng nhớ r? năm n?o, trời l?m hạn h?n khủng khiếp. Nắng lửa hết th?ng n?y đến th?ng kh?c thi?u ch?y c?y cối, h?t cạn nước s?ng ng?i, đầm hồ. Mu?n lo?i kh?ng c?n một giọt nước để uống. C?c con vật to lớn h?ng mạnh xưa nay t?c oai t?c qu?i trong rừng đều nằm l? lưỡi m? thở để đợi chết, kh?ng ai nghĩ được kế g? để cứu m?nh, cứu mu?n lo?i. Sức mạnh của ch?ng chỉ để bắt nạt nhau th?i chứ đ?u c? thể l?m g? nổi ?ng trời. Duy c? anh ch?ng C?c t?a b? nhỏ, xấu x? kia l? c? gan to. Anh t?nh chuyện l?n thi?n đ?nh kiện Trời l?m mưa cứu mu?n lo?i... Khởi đầu chỉ c? một m?nh nhưng anh đ?u c? nản. Đi qua một vũng đầm kh?, C?c t?a gặp Cua c?ng. Cua hỏi C?c đi đ?u. C?c b?n kể r? sự t?nh v? rủ Cua c?ng đi kiện Trời. Ban đầu Cua định b?n ngang. Th? chết ở đ?y c?n hơn chứ Trời xa thế đi sao tới m? kiện với tụng. Nhưng những con vật ở quanh Cua nghe C?c n?i lại tranh nhau m? b?n ngang b?n l?i, l?m cho Cua nổi giận. N?i ngang b?n ngang l? chuyện ngang của Cua thế m? họ lại d?m tranh mất c?i quyền ấy, c?i quyền được ph?p ngang như cua cơ m?. Thế l? Cua l?m ngược lại, Cua t?nh nguyện c?ng đi với C?c.

Đi được một đoạn nữa, C?c lại gặp Cọp đang nằm phơi bụng thở thoi th?p. Gấu đang chảy mỡ r?ng r?ng v? kh?t ch?y họng. C?c rủ Gấu v? Cọp đi kiện trời. Cọp c?n lưỡng lự th? Gấu đ? gạt đi m? n?i rằng:

- Anh C?c n?i c? l?, chẳng c? lẽ ch?ng m?nh cứ nằm ở đ?y đợi chết kh?t cả ư... Ta theo anh C?c th?i. Đến ngang như anh Cua c?n theo anh C?c được th? tại sao ch?ng m?nh kh?ng theo.

Cả bọn nhập lại th?nh đo?n. Đi th?m một chặng nữa th? gặp đ?n Ong đang kh? mật v? con C?o bị lửa nướng ch?y x?m l?ng. Cả hai con vật n?y cũng hăng h?i nhập v?o đo?n lo?i vật đi kiện Trời do C?c dẫn đầu.

C?c dẫn c?c bạn đi m?i, đi m?i đến tận cửa thi?n đ?nh. Khi đi tr?n đường cả bọn đều hăng h?i nhưng đến trước cửa Trời oai nghi?m, bọn Cọp, Gấu, C?o, Ong, Cua đều sợ, duy chỉ c? C?c l? gan liền d?ng dạc ra lệnh:

- B?y giờ c?c anh phải nghe lời t?i. Kia l? chum nước của Trời, anh Cua v?o nấp trong ấy. Anh C?o nấp ở ph?a b?n tr?i t?i, anh Gấu nằm ở ph?a b?n phải t?i, c?n anh Cọp chịu kh? nằm đằng sau t?i. C?c anh c? nghe lệnh của t?i th? mới thắng được Trời.

Tất cả đều nghe lệnh của C?c. Sắp đặt xong đ?u đấy C?c mới nhảy l?n mặt trống đ?nh ba hồi ầm vang như sấm động.

Ngọc Ho?ng đang ngủ trưa một c?ch lười biếng bị tiếng trống l?i đ?nh đ?nh thức dậy n?n bực tức, bắt Thi?n L?i ra xem c? chuyện g?. Thi?n L?i lười biếng vội phủi bụi v? mạng nhện giăng đầy tr?n lưỡi b?a tầm s?t cắm cổ chạy ra. Thi?n L?i ngạc nhi?n v? ở ngo?i cửa thi?n đ?nh chẳng thấy c? một người n?o cả chỉ thấy mỗi một con C?c x? x? xấu x? đang ngồi chễm trệ tr?n mặt trống của nh? Trời. Thi?n L?i hết nh?n con C?c lại nh?n lưỡi b?a tầm s?t khổng lồ của m?nh v? thở d?i v? c?i b?a to qu? m? C?c b? qu?, đ?nh chưa chắc đ? tr?ng được. Thi?n L?i b?n cắm cổ v?o t?u Ngọc Ho?ng. Ngọc Ho?ng nghe xong bực lắm b?n sai con g? trời bay ra mổ chết ch? C?c hỗn xược kia.

G? trời vừa hung hăng bay ra th? C?c đ? nghiến răng ra hiệu, lập tức ch?ng C?o nhảy ra cắn cổ g? tha đi mất. C?c lại đ?nh trống l?i đ?nh. Ngọc Ho?ng c?ng giận giữ sai Ch? nh? trời xổ ra cắn C?o. Ch? vừa xồng xộc chạy ra th? C?c lại nghiến răng ra hiệu. Lập tức anh Gấu lừng lững xổ ra đ?n đường t?t cho Ch? một đ?n trời gi?ng. Ch? chết tươi.

C?c lại th?c trống l?i đ?nh đ?nh thức Ngọc Ho?ng. Ngọc Ho?ng b?n sai Thi?n L?i ra trị tội gấu. Thi?n L?i l? vị thần trời c? lưỡi tầm s?t mỗi lần vung l?n th? th?nh s?t đ?nh ngang trời, th?nh sấm động bốn c?i. Sức mạnh của Thi?n L?i kh?ng c? ai b? được. Ngọc Ho?ng y?n tr? lần n?y cử đến ?ng Thi?n L?i ra qu?n th? c?i đ?m C?c, C?o ắt hẳn l? tan x?c. V? thế khi ?ng Thi?n L?i v?c lưỡi tầm s?t đi l? Ngọc Ho?ng lại co ch?n nằm tr?n ngai v?ng m? ngủ tiếp.

Thi?n L?i vừa h?ng hổ v?c b?a tầm s?t ra đến cửa thi?n đ?nh th? C?c đ? nghiến răng ra lệnh, lập tức ch?ng Ong nấp tr?n c?nh cửa bay v? ra v? cứ nh? v?o mũi Thi?n L?i m? đốt. Nọc ong đốt đau lắm, mũi Thi?n L?i r?t như phải bỏng. Nhớ l? ở cửa trời c? một chum nước. Thi?n L?i vội v?ng vứt cả b?a tầm s?t nhảy ?m v?o chum nước chạy trốn. N?o ngờ vừa nhảy ?m v?o trong chum nước th? anh Cua c?ng nấp trong đ? từ bao giờ đ? chờ sẵn để giương đ?i c?ng như đ?i gọng k?m cắp chặt lấy cổ. Thi?n L?i đau qu? g?o th?t v?ng vẫy vỡ cả chum nước nh? Trời. Thi?n L?i t?m đường chạy trốn th? C?c t?a lại nghiến răng ra lệnh. Lập tức Cọp nấp sau C?c t?a nhảy bổ ra gầm l?n một tiếng vang động x? tan x?c Thi?n L?i th?nh hai mảnh.

Ngọc Ho?ng thấy thế sợ qu? b?n xin giảng ho? với C?c, v? xin C?c cho nhận lại x?c của Thi?n L?i để cứa chữa. C?c bằng l?ng ngay. Theo lệnh nghiến răng của C?c, Cọp v? Gấu v?c x?c Thi?n L?i về xếp lại ở giữa s?n điện thi?n đ?nh. Ngọc Ho?ng phải ra tay l?m ph?p tưới nước cam lồ v?o c?i x?c đầy thương t?ch đ?. Nhờ ph?p của Ngọc Ho?ng, Thi?n L?i mới được sống lại. Ngọc Ho?ng nghĩ m?nh đường đường l? một ?ng Trời m? lại chịu thua C?c th? thật l? điều sỉ nhục, n?n t?nh lật lọng, sai Thi?n L?i v?c b?a tầm s?t chống lại C?c v? c?c bạn của C?c. Biết thế n?o Ngọc Ho?ng cũng t?nh chuyện lật lọng n?n C?c lại nghiến răng. Lập tức c?c bạn của C?c d?n trận. Ong giương nọc, C?o giương nanh, Cọp giương vuốt, Cua giương c?ng, Gấu giương c?nh tay đầy sức mạnh... Thi?n L?i vừa mới tho?t chết hoảng qu? lui lại kh?ng d?m tiến l?n, m? thụt v?o nấp sau chiếc ngai v?ng của Ngọc Ho?ng. C?c tướng nh? Trời oai phong lẫm liệt thấy đến ?ng Thi?n L?i c?n sợ sệt như thế th? hoảng qu? t?m kế thối lui.

Thấy tướng nh? trời của m?nh như vậy, Ngọc Ho?ng biết kh?ng thể thắng nổi C?c v? c?c bạn của C?c. Đến l?c bấy giờ Ngọc Ho?ng mới thực bụng giảng ho?, v? hỏi C?c l?n tận thi?n đ?nh c? việc g?. C?c oai phong nhảy hẳn l?n tay ngai v?ng v? d?ng dạc thưa:

- Đ? bốn năm nay ở dưới trần gian hạn h?n k?o d?i, kh?ng một giọt mưa. Mu?n c?y kh? h?o, vạn vật chết kh?t... Tưởng Ngọc Ho?ng bận g? hoặc l? Ngọc Ho?ng giận g? trần gian m? ra ph?c hoạ, ai ngờ l?n đ?y mới biết Ngọc Ho?ng v? c?c tướng nh? trời ngủ qu?n kh?ng nhớ đến việc l?m mưa cứu mu?n vật mu?n lo?i dưới trần thế... Ch?ng t?i phải l?n tận đ?y đ?nh thức Ngọc Ho?ng, xin Ngọc Ho?ng l?m mưa ngay cho trần gian được nhờ.

Thấy C?c n?i giọng oai phong v? bạn b? C?c lại đằng đằng s?t kh?, Ngọc Ho?ng vội cuống qu?t chống chế:

- C?c với ta l? chỗ th?n th?ch, việc g? m? cậu phải mất c?ng đến như vậy, ta sẽ sai thần mưa, thần gi? xuống hạ giới l?m mưa ngay b?y giờ... Cậu C?c c? bằng l?ng thế kh?ng n?o.

C?c gật g? thưa:

- Mu?n t?u Ngọc Ho?ng, trần gian được một trận mưa cứu kh?t th? c?n g? bằng nữa... Anh em t?i v? c?ng đội ơn Ngọc Ho?ng... Nhưng nếu ở hạ giới m? hễ bị hạn h?n l? bọn anh em ch?ng t?i lại l?n đ?y k?u với Ngọc Ho?ng đấy.

Nghe C?c hẹn lại l?n thi?n đ?nh, Ngọc Ho?ng hoảng hồn rối r?t lắc đầu xua tay:

- Th?i khỏi, th?i khỏi phải bận đến cậu như thế... Chỗ cậu v? ta l? t?nh th?n th?ch, cậu chả n?n bầy vẽ vất vả mệt nhọc như vậy l?m g?. Cậu kh?ng phải l?n thi?n đ?nh nữa... Khi n?o c? hạn h?n cậu muốn ta l?m mưa, cậu chỉ cần ngồi dưới đất nghiến răng l? ta nghe thấy liền.

Để chứng tỏ l?ng th?nh thật kh?ng lật lọng của m?nh, Ngọc Ho?ng sai rồng đen bay xuống phun mưa, v? đưa C?c c?ng c?c bạn về hạ giới. Cơn mưa cứu hạn l?m c?y cối tươi tốt, mu?n lo?i nhảy m?a ch?o đ?n anh em C?c trở về. Từ đ? hễ C?c nghiến răng l? trời lập tức đổ mưa; n?n đồng dao của trẻ nhỏ ng?n năm vẫn c? c?u h?t rằng:

Con C?c l? cậu ?ng Trời
Ai m? đ?nh n? th? Trời đ?nh cho 
Nguồn: bạn đọc g?p b?ihttp://www.e-cadao.com/tientevn/buy-audemars-piguet-royal-oak-offshore-replica-watches.html

http://www.e-cadao.com/tientevn/replica-audemars-piguet-jules-audemars-extra-thin-watch.html


 
 

URL: http://www.suutap.com/DanGian
Design & script: Sony Ho
E-mail: suutap@yahoo.com

 

Sưu Tầm T?i Liệu v? Web Design

  H? Phương Ho?i

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Ho?ng V?n, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Ho?ng Dũng
Xin vui l?ng li?n lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g? li?n quan đến trang web nầy
Copyright ? 2003 Trang Ca Dao v? Tục Ngữ
Last modified: 10/19/17